Ved en forsikringsskade foretar takstingeniøren skaderegistreringer og aktuelle målinger. Med utgangspunkt i dette utarbeides rapport med beskrivelse av hendelsesforløp, skadeårsak, skadeomfang, tiltak og det beregnes reparasjonskostnader og den verdiøkning som en reparasjon medfører.

Videre vurderes materialers normale "levetid" og skadens påregnelig het ut fra normalt vedlikehold og bruk.

LofotTakst AS er godkjente av de fleste forsikringsselskaper i Norge, samt Norsk Naturskadepool for skadetaksering, verdisetting og skadeskjønn. Dette gjelder både for privatforsikring og næringsforsikring.

Hva gjør man når skaden inntreffer?

Når skaden inntreffer må gjenverdier sikres og skadebegrensning igangsettes slik at ikke skaden blir større, dette gjelder også for innbo og løsøre.

Det er svært viktig å kunne dokumentere skadeårsak og skadeomfang for eksempel ved fotografering. Dette er helt påkrevd dersom reparasjoner igangsettes før takst avholdes. Om man er usikker bør man ta kontakt med forsikringsselskapet.

Totalskade

Om skaden er så stor at den betraktes som totalskade, vil det ofte være praktisk å gjenoppføre en ny bygning som er tilpasset dagens krav og behov.

For den som er rammet vil det uten tvil være mest gunstig å bruke skadeskjønn som oppgjørsform. Da beregnes verdien av den skadde bygning og skadelidte får bruke denne sum til å føre opp en bygning til samme formål . Innredning og størrelse kan være etter skadelidtes ønske inntil den verdi skjønnet tilsier. Bygges det større og dyrere må skadelidte dekke ekstrautgiftene til dette selv. Se skadeskjønn.

Ulike skadetyper:

Fukt- og vannskader

Mange fukt- og vannskader har sin årsak i planleggings- og utførelsesfeil, og slike skader dekkes ikke av hus forsikringen. Huseieren blir her selv ansvarlig.

Av vannskader er det flest lekkasjer fra rør og utstyr som dårlige koblinger, vaske- og oppvaskmaskiner, klosetter, servanter og hagekraner. Slike skader kan skyldes manglende eller dårlig ettersyn. Rør som føres gjennom rom som ikke er frostisolert kan medfører frostskader vintertid.

Nedbør kan trenge inn gjennom tak og utettheter i fasader, f.eks. rundt vinduer, inngangspartier og i tilstøtende utspring som tilbygg, karnapper etc. Nedbør kan også komme inn i bygninger via tilbakeslag fra tilstoppet overvannssystem, langs grunnmur eller inn gjennom kjellerdører som følge av at dreneringsrør er tilfrosset.

Boliger som har inngang i sokkel har ofte problemer vinterstid med å holde dreneringsavløp frostfritt. Dette medfører tilstopping av is, og nedbør blir dermed ikke transportert vekk. Resultatet er at fukt- og vann bygger seg opp langs grunnmuren, danner trykk og trenger inn i boligen. Slike skader kan være alvorlige om de ikke oppdages tidlig nok.

Under kategori nedbør følger normalt regn, snø og is press.

Det er mange takskader i Lofoten. Det har oppstått deformasjoner på grunn av snøtyngde, brudd på tak som følge av is oppbygging, samt at mange hus har fått skader ved is press, noe som er væravhengig og vanskelig for huseier å hindre.

Varmegjennomslag, rim og manglende lufting av isolerte skråtak er også et problem for mange.

Vann som trenger inn i bygningen danner grobunn for mugg og soppvekster, noe som forverrer inneklimaet . Astmatikere og andre som er allergiske mot for eksempel muggsopper blir da syke.
Det er meget viktig at fukt- og vannskader blir tatt hånd om på en faglig måte så tidlig som mulig.

Innbrudd og hærverk

Med innbrudd menes at” en hindring forseres”, for eksempel at en dør eller vindu blir brutt opp. Innbrudd må meldes til politiet, når tap av gjenstander og ting meldes til forsikringen.
Med innbrudd følger også hærverk. Når det er begått innbrudd av” ureine” personer må man rengjøre bygningen for mulig smitte. Dette er noe forsikringsselskapet ofte er klar over, og som vi anbefaler skadelidte å ta hensyn til når innbrudd meldes.

Naturskader

Naturskader er blant annet storm, ras, skred, flom og stormflo

. Disse skadene reguleres av en felles poolordning for alle forsikringsselskapene. Ved store skader der mange forsikringstakere er berørt, koordineres skadetakseringen for å øke effektiviteten.

Brann

Brann menes” ild som er kommet løs” og brann skal meldes til politiet. Med brann følger ofte store vannskader. Er det benyttet sjøvann til slukking, følger ytterligere problem med salt. Deretter kommer følgeskader som sopp, mugg, røyklukt etc.

Når utstyr og innbo utsettes for høy relativ fuktighet oppstår det irr- og rustskader på metaller som sjelden kan repareres tilfredsstillende.

Når PVC-holdig materialer brenner, f.eks. isolasjonsmateriale på kabler og ledninger, inneholder røyken aggressive avfallsstoffer som kan forårsake store skader på elektrisk materiell og utstyr . Slike skader kan begrenses, men man har relativt kort tid på seg.

Generelt ved brannskader må spesialkompetanse inn så snart som mulig hvis det skal være mulig å redde verdier. Ved større brannskader er det helt normalt at skadene fastsettes ved skadeskjønn. Dette gjelder også maskiner, innbo og løsøre. Se skadeskjønn.

Sertifisering

norsk takst
dnv logo
sentral godkjenning
bvn logo

  Besøksadresse Postadresse Telefon E-post
LofotTakst AS Leknestunet 1
8370 Leknes
Postboks 109
8377 Gravdal
76 06 40 14
Terje: 901 02 650
Arvid: 482 94 930
post@lofottakst.no