BlowerDoor måler luftlekkasje, og termografering med IR-kamera finner ut hvor lekkasjene er. Å bruke termografi kombinert med undertrykksmåling er en sikker måte å dokumentere om bygningene oppfyller de forskrifter som gjelder for den aktuelle bygning. Kravene er avhengig av når bygningen er oppført.

Bygninger skal være tettelufttetthet1

Det stilles krav i byggeforskriftene om at bygninger skal være så tette at:

  • Effekten av varmeisolering ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning.
  • Fukt ikke trenger inn og reduserer bygningsdelens varmeisolerende evne eller forringer bygningens levetid.
  • Inneklima ikke påvirkes negativt og det ikke oppstår sjenerende trekk.

Luftlekkasjer har vesentlig betydning for bygningers energiforbruk og komfort.
Luft siver inn gjennom sprekker og materialer i huset. Stoppes lekkasjene, kan energiforbruket reduseres opp til 30% ifølge forskning.
Luftlekkasjer kan også føre med seg betydelige bygg skader som fukt, mugg og sopp.

Bygningers svake punkter

Bygninger er sammensatt av forskjellige komponenter, mange sammenføyninger og overlappinger, samt tekniske installasjoner som gir rom for lekkasjer. Boligens svake punkter er sammenføyninger i yttervegger, der delevegger møter yttervegg, himlinger, etasjeskiller, vinduer, dører, rørføringer og skjult el. anlegg i yttervegger. Skorsteiner og luftekanaler, samt luker til kaldloft og til uoppvarmet kjeller har også stor lekkasjepåvirkning.

Hvem har ansvaret?

Ifølge byggeforskriftene er det krav til bygge leverandør om egenkontroll ved utførelse som dokumenterer at bygninger oppfyller forskriftene. Bygninger i Norge har siden 1970-tallet hatt krav til isoleringsevne og maksimalt tillatt luftlekkasje, men det blir sjelden utført noen kvalitetssikring fra bygge leverandører på dette. Innen vindtetthet, isolering og lyd kreves egnet utstyr, og derfor blir egenkontroll oftest utelatt.
Vi anbefaler derfor eier å få bygningen dokumentert før garantien utløper.
LofotTakst AS har utstyr for å utføre denne type kontroll

Dersom resultatet viser at bygningen ikke tilfredsstiller forskriftene kan man søke regress hos leverandøren, også for kontrollkostnadene.

BlowerDoor - Hvordan måles tetthet i bygninger?

blower door

  • Prinsippet for å kontrollere bygningers tetthet er å sette bygningen undervekselsvis over- og undertrykk og samtidig måle hvor mye luft som lekker gjennom utettheter . Bygninger skal ventileres, men dette skal være kontrollert gjennom ventiler eller ventilasjonsanlegg.
  • Når måling utføres må:
  • Ytterdører, vinduer, ventiler og luker lukkes . Interne dører mellom de oppvarmede rom som skal måles må holdes åpne.
  • Ovn- og peisdører med tilhørende åpninger lukkes.
  • Mekanisk ventilasjon og kjøkkenventilator må avstenges.
  • Vannlåser må være fylt med vann.

 

Sertifisering

norsk takst
dnv logo
sentral godkjenning
bvn logo

  Besøksadresse Postadresse Telefon E-post
LofotTakst AS Leknestunet 1
8370 Leknes
Postboks 109
8377 Gravdal
76 06 40 14
Terje: 901 02 650
Arvid: 482 94 930
post@lofottakst.no