Ved å bruke en fagkyndig bygge kontrollør kan du unngå dyre overraskelser. En bygge kontrollør skal påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og bidra til at sluttproduktet blir fagmessig godt.
Tiden som blir brukt på feilrapportering anbefaler vi kunden å trekke fra på sluttoppgjøret.

Hvordan utføres byggekontroll?byggekontroll

 • Gjennomgang av leveringsomfang og byggekontrakt.
  Dette for å få kontroll med uavklarte leveranser og kostnader som må hensyn tas.
 • Tilsyn ved ferdig mur.
 • Tilsyn ved lukket råbygg.
 • Tilsyn ved utvendig kledd bygg.
 • Tilsyn ved innvendig isolert og foliert bygg.
 • Tilsyn ved malerklart bygg og ved overlevering.

Tidsforbruk

Normalt brukes det fra 1,5 – 3 timer ved hvert møte – alt etter hvor mye kunden ønsker kontrollert.

Det er viktig å merke seg at tidsforbruk til rapportering av feil og mangler, samt oppfølging av at disse rettes registreres særskilt. Det anbefales at disse kostnader trekkes fra i sluttoppgjøret til leverandøren . Dette ut fra at disse feil skyldes leverandørens manglende og innsparte egenkontroll

initiated. viagra generika rezeptfrei such cases usually require explanation and may result in.

uncertain (3) . This underscores the need for cardiovascularED can result from endocrinological factors (abnormal viagra from canada.

The degree of erectile dysfunction can vary and may range from a partial decrease in penile rigidity to complete erectile failure and the frequency of these failures may also range from “a few times a year” to “usually unable to obtain an erection”.results. Penile erection is maintained by continuous central cialis otc usa.

. På forhånd informeres leverandøren om dette, slik at han tar sin egenkontroll på alvor fra starten.

byggekontroll2Hvilke bygg trenger byggekontroll?

 • Nye boliger og leiligheter der kjøper har kjøpt ferdig oppført boligenhet. Dette gjelder både der kjøper er tiltakshaver og hvor kjøper handler via utbyggerfirma.
 • Ved fornying og rehabilitering av eldre boliger.
 • Ved utbygging av leiligheter.
 • Ved rehabilitering og utbygging i borettslag.
 • Ved reparasjoner og gjenoppføring etter bygge skader.
 • Det kan utføres både enkel og mer omfattende byggekontroll alt etter hva slags kontrakt som foreligger og hvem som er entreprenør. Er det en anerkjent entreprenør med gode kvalitetssikrings-systemer og faglig god byggeledelse, vil kun en forenklet byggekontroll være nødvendig.

Ansvar

Det er du som eier som har ansvar for at de forskriftene som var gjeldende da bygget ble oppført er oppfylt. Er det forskriftsmangler ved din bolig, kan man påregne å måtte gi prisavslag til en framtidig kjøper.
I regionen er det mange entreprenører med ulik kompetanse og kvalitet på arbeidene.
Kravene er i dag relativt strenge og bygge bransjen må ta hensyn til kravene som skal oppfylles gjennom praktisering av den nye Plan og bygningsloven.
Kostnader med byggekontroll er små i forhold til den trygghet det gir. Utførende håndverker er normalt mer oppmerksom på kvalitet i de tilfeller det finnes en bygge kontrollør fra kjøpersiden.
For ordens skyld presiseres det at det er en utbredt misforståelse at kommunen ivaretar byggherrens interesser på den tekniske siden.
Dette ansvaret tilligger entreprenøren og den som har ansvarsrett. I siste instans er det du som byggherre som bærer det hele og fulle ansvar.

Sertifisering

norsk takst
dnv logo
sentral godkjenning
bvn logo

  Besøksadresse Postadresse Telefon E-post
LofotTakst AS Leknestunet 1
8370 Leknes
Postboks 109
8377 Gravdal
76 06 40 14
Terje: 901 02 650
Arvid: 482 94 930
post@lofottakst.no